• دکتر احمد شجاعی، متخصص و جراح چشم و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور