• دفتر فناوری اطلاعات و تحول ادرای
   معرفی:
   عنوان: دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری
   مدیر کل: دکتر علی هادی زادگان

   شرح وظایف:
   • جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف فعالیت سازمان.
   • استخراج، تنظیم، تدوین و به روز نگه‌داشتن آنها.
   • تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده، نتیجه‌گیری و عندالزوم انتشار آن.
   • طراحی سیستم‌های مکانیزه اطلاعات مناسب مورد نیاز سازمان.
   • تشکیل فایل مکانیزه اطلاعات مورد نیاز سازمان و به روز نگه‌داشتن آنها.
   • تعیین اولویت‌های لازم و ارایه الگوهای برنامه‌‌ریزی برای فعالیت‌های مختلف سازمان.
   • ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت‌های برنامه‌های واحدهای مختلف از طریق تجزیه و تحلیل اهداف، خط مشی سازمان و تحلیل‌های اطلاعاتی و آماری مربوط.
   • بررسی برنامه واحدهای مختلف و ایجاد هماهنگی و تلفیق لازم در آنها برای تنظیم برنامه‌های کلی سازمان.
   • ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجه به واحدهای مختلف سازمان.
   • تهیه و ارسال فرم‌های تنظیم بودجه به واحدهای مختلف با توجه به برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به سال بودجه‌ای.
   • هماهنگ کردن بودجه‌های پیشنهادی واحدها و تنظیم بودجه کل سازمان.
   • ابلاغ بودجه مصوب به واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن.
   • بررسی و مطالعه مستمر در زمینه تهیه و تنظیم اهداف و وظایف واحدها و سازماندهی اجرای آنها.
   • تهیه و تنظیم شرح وظایف و پست‌های سازمانی واحدهای مختلف پزشکی قانونی در سراسر کشور.
   • بررسی و مطالعه در امور مربوط به طبقه‌بندی مشاغل و شرح وظایف و شرایط احراز آنها.
   • مطالعه و بررسی به منظور بهبود روش‌ها و سیستم‌های اجرایی با همکاری بخش‌های مربوط.
   • همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه تایید اهداف، وظایف، تشکیلات، طرح‌های طبقه‌بندی و امور مربوط به جبران خدمت.
   • اقدام برای تهیه طرح‌های ساختمانی و فنی و نقشه‌های مورد نیاز آنها.
   • انجام اقدامات مربوط به بررسی و انتخاب پیمان‌کار و عقد قرارداد با پیمان‌کاران و انجام بررسی‌های مربوط به محاسبات فنی و برآورد هزینه‌های اجرای طرح‌ها.
   • نظارت و رسیدگی نسبت به انجام عملیات اجرایی پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی از طریق استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمان‌کاران بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.
   شماره تماس: 55634711

   گروه‌های زیر مجموعه‌:

   الف: گروه رایانه
   ب: گروه تشکیلات
   ج: گروه برنامه و بودجه
   د: گروه فنی مهندسی
   ه: گروه آمار