• فهرست مطالب "ادارات کل تابعه ریاست سازمان"
   بانک ژنتیک ایران

   بانک ژنتیک ایران

   در راستای اجرای جزء یک بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی با هدف تسهیل و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با ...

   اداره کل حوزه ریاست

   اداره کل حوزه ریاست

   اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

   اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

   بازرسی؛ چشمهای بیدار نظام اداری

   اداره کل روابط عمومی

   اداره کل روابط عمومی

   روابط عمومی هنر برقراری ارتباط به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان است. به عبارت دیگر ...

   اداره کل امور حقوقی

   اداره کل امور حقوقی

   ستاد کشوری مدیریت بحران

   ستاد کشوری مدیریت بحران

   مدیر ستاد کشوری مدیریت بحران به عنوان جانشین رییس سازمان در حوزه بحران انجام وظیفه می نماید.

   هسته گزینش