•  
  • فهرست پرسش های خدمات

   در چه مواردی باید به پزشکی قانونی برای گرفتن جواز دفن مراجعه کرد؟

   1- مرگ به دنبال اقدام به قتل. 2- مرگ به دنبال اقدام به خودکشی. 3- مرگ به دنبال هرگونه منازعه (اعم از درگیری فیزیکی و یا لفظی). 4- مرگ به دنبال حوادث ترافیکی (به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد). 5- مرگ به دنبال مسمومیت (شیمیایی، دارویی، گازگرفتگی و ...). 6- مرگ به دنبال سوءمصرف مواد (مخدر، روانگردان، توهم زا و ...). 7- مرگ متعاقب برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع و... . 8- مرگ ناشی از کار (حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار و ...). 9- مرگ در زندان یا بازداشتگاه. 10- مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ... . 11- مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی. 12- مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداری، حین زایمان یا متعاقب زایمان و یا سقط جنین. 13- مرگ حین یا متعاقب ورزش. 14- مرگ های ناگهانی، غیرمنتظره و غیر قابل توجیه. 15- هر مرگی که شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد. 16- هر نوع مرگ مشکوک و مرگ با علل ناشناخته. 17- هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول‌الهویه. 18- هر نوع مرگی که احتمال حنجه یا جنایت در آن برود. 19- مرگ ناشی از حوادث غیر مترقبه. علاوه بر این در مواردی از مرگ که هویت متوفی مشخص نباشد، با بررسی موضوع و معاینه جسد برای پزشک مسجل شود که مرگ غیرطبیعی بوده و یا شکایتی در ارتباط با فوت وجود داشته باشد نیز جسد به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

   پرسش تست

   پاسخ پرسش تستی