پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • آیا در طول اجرای طرح باید گزارشی به معاونت پژوهشی ارسال شود؟

      پس از عقد قرارداد، برای هر طرحی ناظر تعیین می‌گردد. گزارش اولیه (30%) از طرف مجری برای ناظر ارسال و چک لیست ارزیابی مراحل اجرای طرح پژوهشی توسط ناظر تکمیل و به مدیریت پژوهشی ارسال می‌شود. گزارش‌ها بدون تأیید ناظر برای مدیریت پژوهشی فاقد ارزش می‌باشد. انواع چک لیست‌های ارزیابی مراحل اجرای طرح پژوهشی توسط ناظر (30%- 50% - 80%) در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir /خدمات سازمان/ خدمات آموزشی و پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.