پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • دفتر امور تشریح و بررسی صحنه

   این اداره برای هدایت و نظارت کلان به کلیه فعالیت‌های بررسی صحنه جرم و تشریح در مراکز پزشکی قانونی سراسرکشور و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های سازمانی تشکیل شده‌است.

   معرفی:

   دفتر امور تشریح و بررسی صحنه
   مدیرکل: دکتر پریچهر خزعلی

   وظایف حوزه بررسی صحنه جرم:

   - برنامه ریزی و هدایت فعالیت های بررسی صحنه جرم در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور.
   - تدوین شاخص های ارزیابی فعالیت های بررسی صحنه جرم.- بررسی کارشناسی نقاط قوت و ضعف فرآیندهای بررسی صحنه جرم و تدوین استانداردها، روش کار و دستورالعمل‌های مورد نیاز بررسی صحنه جرم با هدف بهبود کیفی فعالیت‌های آن.- نظارت کلان به فعالیت‌های بررسی صحنه جرم در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و اطمینان از رعایت استانداردهای آن.
   - ارزیابی مستمر اجرای مناسب روش کارها و استانداردهای بررسی صحنه جرم و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن.- مشارکت در برنامه ریزی‌های سازمانی با هدف ارایه مناسب خدمات بررسی صحنه جرم.

   وظایـف حوزه تشریح:

   - برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت بخش تشریح مراکز پزشکی قانونی کشور.
   - نظارت کلان بر فعالیت بخش‌های تشریح در مرکز پزشکی قانونی کشور و حصول اطمینان از رعایت استاندارد تشریح.- ارزیابی مستمر اجرای مناسب کارها و استانداردهای تشریح و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها.- مشارکت در برنامه‌ریزی‌های سازمانی به هدف ارایه مناسب خدمات در بخش تشریح.

   شماره تماس: 55150809