پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • اداره امور تشریح و بررسی صحنه

   یکی از بخش های خدماتی سازمان پزشکی قانونی کشور،‌ بخش تشریح و بررسی صحنه جرم است که هرچند حدود 4 درصد فعالیت های این سازمان را در برمی گیرد اما از تخصیصی ترین بخش های سازمان به شمار می رود. در بسیاری موارد به ویژه در مرگ های غیرطبیعی یعنی مرگ براثر حوادث، قتل، مرگ های ناگهانی و ... صدور جواز دفن و گواهی فوت به عهده پزشکی قانونی است، یعنی کارشناسان پزشکی قانونی باید با معاینه جسد دلایل مرگ فرد را مشخص کنند تا حق و حقوقی از متوفی ضایع نشود.

   معرفی:

   دفتر امور تشریح و بررسی صحنه
   مدیرکل: دکتر پریچهر خزعلی

   وظایف حوزه بررسی صحنه جرم:

   - برنامه ریزی و هدایت فعالیت های بررسی صحنه جرم در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور.
   - تدوین شاخص های ارزیابی فعالیت های بررسی صحنه جرم.- بررسی کارشناسی نقاط قوت و ضعف فرآیندهای بررسی صحنه جرم و تدوین استانداردها، روش کار و دستورالعمل‌های مورد نیاز بررسی صحنه جرم با هدف بهبود کیفی فعالیت‌های آن.- نظارت کلان به فعالیت‌های بررسی صحنه جرم در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و اطمینان از رعایت استانداردهای آن.
   - ارزیابی مستمر اجرای مناسب روش کارها و استانداردهای بررسی صحنه جرم و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن.- مشارکت در برنامه ریزی‌های سازمانی با هدف ارایه مناسب خدمات بررسی صحنه جرم.

   وظایـف حوزه تشریح:

   - برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت بخش تشریح مراکز پزشکی قانونی کشور.
   - نظارت کلان بر فعالیت بخش‌های تشریح در مرکز پزشکی قانونی کشور و حصول اطمینان از رعایت استاندارد تشریح.- ارزیابی مستمر اجرای مناسب کارها و استانداردهای تشریح و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها.- مشارکت در برنامه‌ریزی‌های سازمانی به هدف ارایه مناسب خدمات در بخش تشریح.

   شماره تماس: 55150809