• فهرست خدمات

      حوزه تشریح

      یکی از مهمترین حوزه های فعالیت سازمان بخش تشریح و معاینات اجساد است که هرچند 4 درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی گیرد اما از اساسی ترین و مهم‌ترین بخش های خدماتی سازمان محسوب می شود و به طور متوسط سالانه 60 هزار جسد را در سراسر کشور مورد معاینه قرار می دهد.